Hướng dẫn trẻ chắp ghép các hình học tạo thành hình mới - Trường MN Đồng Sơn - Đồng Hới - Quảng Bình